اینوتوکن(توکن نوآوری)

10 شهریور 1399

در مورد صاحب ایده

موقعیت

سهام‌داران

مهدیه صداقت ایرد موسی
1%
مهدی صداقت ایرد موسی
33%
اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد
3%
محمدعلی اللهقلی یاری
6%
پارسا عباسی
9%
توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان
24%
توسعه کارآفرینی و رویش اعتماد
3%
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
5%
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
7%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing