آموزشی کشاورزی دارالفنون کشت ایرانیان

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
محسن قزل سفلی 18 سال
مسئول فنی

محقق و مسئول فنی

سهام‌داران

محسن قزل سفلی
100%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing