رویش سامانه های اشیاء منهاج

19 مرداد 1400

در مورد صاحب ایده

موقعیت

Education

م
محمد فاضل جعفری زاده مرداد 1400 تا کنون
مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه 09389807463

س
سید محمد مهدی صالحی زاده مرداد 1400 تا کنون
کارشناس سخت افزار

کارشناسی ارشد الکترونیک 09131595687

ف
فاطمه دهقان خرداد 1401 تا کنون
کارشناس نرم افزار

کارشناسی کامپیوتر 09135282058

ح
حسام الدین چراغی تیر 1401 تا کنون
کارشناس نرم افزار

کارشناسی کامپیوتر 09174944275

سهام‌داران

شرکت منهاج توسعه پویا
85%
محمد فاضل جعفری زاده
10%
فاطمه دهقان
5%

اولین نظر را بگذارید

Your Rating for this listing